021-540061 ::: Mobile : 9852042700 urlabarimcampus@gmail.com

१. संयोजक:         श्री वरुण लावुङ
२. सदस्य:           श्री खेमराज कार्की
३. सदस्य :          श्री शिव प्र ढकाल
४.सदस्य :           श्री रुद्र प्र दाहाल
५. सदस्य :         श्री अम्बिका गैतम