021-540061 ::: Mobile : 9852042700 urlabarimcampus@gmail.com

१. संयोजक:            श्री तोर्ण बहादुर श्रेष्ठ
२. सदस्य:              श्री हिम्मत खड्का
३. सदस्य:              श्री प्रेम उपाध्याय
४. सदस्य:             श्री पुस्तकालय सहायक
५. सदस्य:             श्री सुनिल धिमाल (स्व.वि यू. प्रतिनिधि)