021-540061 ::: Mobile : 9852042700 urlabarimcampus@gmail.com

१. संयोजक:            श्री वेधराज भट्टराइ
२. सदस्य:               श्री खेमराज कार्की
३.सदस्य :               श्री भिष्म कुमारि रेग्मी
४.सदस्य:                श्री रविन भट्टर्राई
५. सदस्य:               श्री शिव ढकाल