021-540061 ::: Mobile : 9852042700 urlabarimcampus@gmail.com

१. संयोजक:           श्री गोपाल प्र. भण्डारी
२. सदस्य:              श्री भिष्म कुमारी रेग्मी
३. सदस्य :             श्री उमाकान्त न्यौपाने
४. सदस्य:             श्री शिव प्र. ढकाल
५. सदस्य:             श्री रुद्र प्र. दाहाल
६. सदस्य:             श्री अम्विका गौतम
७. सदस्य:             श्री श्रीप्रसाद न्यौपाने
८. सदस्य :            श्री मेघराज दाहाल
९. सदस्य:             श्री नरहरी न्यौपाने
१०.सदस्य:            श्री देवी प्र गौतम