021-540061 ::: Mobile : 9852042700 urlabarimcampus@gmail.com

Advisory Committees

                                           
S.nName
1Krishna Bahadur Karki
2Khadga Phago
3Tika Prasad Adhikari
4Ram Prasad Dhimal
5Bhim Prasad Lamichhane
6Padam Rai
7Devi Dahal
8Gopal Bhattarai