Select Page
क्याम्पसमा कार्यारत प्राध्यापकहरुः
 • क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरुको विवरण ः–
  क्र. सं.          नाम थर                                 लीङ्ग                          पद                                   योग्यता                       करारको प्रकृति                                     विषय                                 संकाय
   १.         श्री वेधराज भट्टराई                         पुरुष                       क्याम्पस प्रमुख                 एम.ए./एम.एड्.            स्थायी                                                   अर्थशास्त्र/जनसंख्या            मानविकि
   २.        प्रा. डा. गोपाल प्रसाद भण्डारी         पुरुष                       प्राध्यापक                        पी.एच.डी.                     स्थायी                                                    नेपाली                               मानविकि
   ३.        श्री भिम प्रसाद लामिछाने                 पुरुष                       सह–प्राध्यापक                एम.ए./वि.एड्.              स्थायी                                                    अर्थशास्त्र                            मानविकि
   ४ .      श्री रुद्र बहादुर खड्का                    पुरुष                       सह–प्राध्यापक                 एम.ए./वि.एड्.             .पुर्णकालिन                                             अंग्रजी                                मानविकि
   ५.       श्रीमती भीष्म कुमारी रेग्मी               महिला                    उप–प्राध्यापक                  एम.ए./वि.एड्.              स्थायी                                                     नेपाली                                मानविकि
   ६.       श्री हस्त ब. भट्टराई                         पुरुष                       उप–प्राध्यापक                  एम.बि.ए.                       स्थायी                                                    लेखा                                 व्यवस्थापन
   ७.       श्री खेमराज कार्की                         पुरुष                       उप–प्राध्यापक                   एम.बि.ए.                      स्थायी                                                     लेखा                                 व्यवस्थापन
   ८.        श्री उमाकान्त न्यौपाने                     पुरुष                      उप–प्राध्यापक                   एम.ए./एम.एड्.             स्थायी                                                    नेपाली                                मानविकि
  ९.        श्री शिव प्र. ढकाल                          पुरुष                      सहायक प्राध्यापक               एम.ए.÷एम.एड्.           स्थायी                                                     नेपाली                                शिक्षाशास्त्र
  १०        श्री  रुद्र प्र. दाहाल                         पुरुष                       सहायक प्राध्यापक               एम.एड्.                       स्थायी                                                    अंग्रेजी                                 शिक्षाशास्त्र
  ११.        श्री अम्बिका गौतम                        पुरुष                       सहायक प्राध्यापक               एम.एड.                      स्थायी                                                     समाजशास्त्र                        मानविकि
  १२.      श्री श्रीप्रसाद न्यौपाने                        पुरुष                       सहायक प्राध्यापक               एम. फिल.                   पुर्णकालिन                                             अंग्रजी                                मानविकि
  १३.      श्री प्रेम उपाध्याय                            पुरुष                      सहायक प्राध्यापक                एम.एड्.                       पुर्णकालिन                                             अंग्रजी                                शिक्षाशास्त्र
  १४.      श्री कमल प्र. न्यौपाने                       पुरुष                      सहायक प्राध्यापक                एम.एड्./बि.एड्        .   पुर्णकालिन                                            जनसंख्या                            शिक्षाशास्त्र
  १५.      श्री रविन भट्टराई                            पुरुष                      सहायक प्राध्यापक                एम.एड्.                        पुर्णकालिन                                             पाठ्यक्रम                            शिक्षाशास्त्र
  १६.      श्री हिम्मत खड्का                          पुरुष                      सहायक प्राध्यापक                एम.एड्.                        पुर्णकालिन                                             स्वास्थ्य शिक्षा                      शिक्षाशास्त्र
  १७.      श्री नरहरी न्यौपाने                          पुरुष                      सहायक प्राध्यापक                एम.एड्./बि.एड्.           पुर्णकालिन                                             जनसंख्या                            शिक्षाशास्त्र
  १८.      श्री रत्न ब. कार्की                            पुरुष                      सहायक प्राध्यापक                एम.बि.एस.                    पुर्णकालिन                                             वित्तियशास्त्र                         व्यवस्थापन
  १९     . श्री देवी प्र. गौतम                           पुरुष                      सहायक प्राध्यापक                एम.ए./एम.एड्.             पुर्णकालिन कालिन करार                         नेपाली                                शिक्षाशास्त्र
  २०.      श्री देवेन्द दाहाल                           पुरुष                       सहायक प्राध्यापक                एम.ए./बि.एड्.              पुर्णकालिन कालिन करार                        अर्थशास्त्र                             मानविकि
  २१.      श्री तोयानाथ निरौला                       पुरुष                       सहायक प्राध्यापक                एम.बि.एस.                  पुर्णकालिन कालिन करार                        वित्तियशास्त्र                         व्यवस्थापन
  २२.      श्री मेघराज दाहाल                         पुरुष                      सहायक प्राध्यापक                 एम.बि.एस.                  पुर्णकालिन कालिन करार                        वित्तियशास्त्र                         व्यवस्थापन
  २३.      श्री टिकाराम दाहाल                       पुरुष                      सहायक प्राध्यापक                एम.बि.एस.                    पुर्णकालिन कालिन करार                       वित्तियशास्त्र                        व्यवस्थापन
  २५     . श्री केशव निरौला                          पुरुष                      सहायक प्राध्यापक                 एम.ए.                          आंशिक कालिन करार                             नेपाली                                 मानविकि
  २६.      श्री तोयानाथ गजुरेल                      पुरुष                      सहायक प्राध्यापक                 एम.ए.                           आंशिक कालिन करार                           अर्थशास्त्र                             मानविकि
  २७    . श्रीमती ओमादेवी आम्देम्बे               महिला                    सहायक प्राध्यापक                 एम.एड्.                      आंशिक कालिन करार                            स्वास्थ्य                                शिक्षाशास्त्र
  २८.      श्री मिलन ढकाल                          पुरुष                      सहायक प्राध्यापक                 एम.एड्.                         आंशिक कालिन करार                           अंग्रेजी                                 शिक्षाशास्त्र
  २९.      श्री सुरज बस्नेत                            पुरुष                       सहायक प्राध्यापक                 एम.एड्.                         आंशिक कालिन करार                           स्वास्थ्य                                शिक्षाशास्त्र
  ३०     . श्री गोपाल पाठक                         पुरुष                       सहायक प्राध्यापक                 एम.ए.                            आंशिक कालिन                                   अर्थशास्त्र                             शिक्षाशास्त्र
  ३१.       श्रीमती विना लामिछाने                 महिला                     सहायक प्राध्यापक                 एम.एड्.                        आंशिक दैनिक                                      अंग्रेजी                                शिक्षाशास्त्र
  ३२.      श्री जनक खड्का                        पुरुष                       सहायक प्राध्यापक                  एम.एड्.                         आंशिक दैनिक                                      नेपाली                                शिक्षाशास्त्
 • ३३      श्री निरज घिमिरे                           पुरुष                       सहायक प्रध्यपक                    एम. वि. एस.                   आंशिक दैनिक                                      लेखाशास्त्र                          व्यवस्थापन
 •