021-540061 ::: Mobile : 9852042700 urlabarimcampus@gmail.com

Purchase Sub-Committee

  1. संयोजक श्री राजेन्द्र कार्की 
  2. सदस्य श्री रामप्रसाद धिमाल 
  3. सदस्य श्री श्री प्रसाद न्यौपाने 
  4. सदस्य श्री शिव प्रसाद ढकाल 
  5. सदस्य लेखा प्रमुख