अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध उपसमिति

१. संयोजक:         श्री गोपाल प्र. भण्डारी
२.सदस्य :            श्री भिम प्र. लामिछाने
३. सदस्य :           श्री प्रसाद न्यौपाने
४.सदस्य :           श्री प्रेम उपाध्याय